Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā

Jeļena Treijere, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik tiek pilnveidoti Latvijas klavierspēles pedagoģijas teorētiskie pamati. Klavierspēles pedagoģijai savos pētījumos ir pievērsušies izcili mūziķi, pedagogi, mākslas un psiholoģijas zinātnieki. Autoru uzmanība galvenokārt  koncentrējas konkrēta jautājuma risināšanai – atklāt audzēkņiem atskaņotājmākslas vērtības, rosināt mūzikas emocionālo un racionālo izziņu, nostiprināt topošā mūziķa māksliniecisko individualitāti. Līdz ar to nepieciešams apzināt un izpētīt dažādu mākslinieku, zinātnieku, pedagogu teorētiskās atziņas, pieredzi un metodiskas pieejas, kuri savās idejās un praktiskājā darbā risina pedagoģisko pamatuzdevumu – veicināt personības vispusīgu attīstību ar mūzikas mākslas palīdzību. Ferencs Lists, izcils ungāru pianists virtuozs, komponists un pedagogs jau 19. gadsimtā akcentēja domu par to, ka pedagoģija balstās uz personības vispusīgas attīstības koncepciju. Komponists atzīmēja, ka pedagoga darba rezultāts ir atkarīgs no tā, kā viņš izprot mūzikas mākslas būtību, specifiku un saturu, kā pedagogs kopā ar audzēkņiem veido mūzikas izziņas procesu, kā īsteno muzikālās audzināšanas funkcijas. F. Lista pedagoģiski mākslinieciskās atziņas arī šodien  palīdz sagatavot skolotājiem jaunus pianistus un mūzikas mīļotājus.

Pētījuma mērķis. Izpētīt F. Lista filozofiski pedagoģisko un māksliniecisko atziņu aktualitāti mūsdienu Latvijas klavierspēles pedagoģijas pilnveidē. Lasīt vairāk "Ferenca Lista daiļrades devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā"