Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas

Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izgītības vadības augstskola

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā mūzikas skolotāju izglītības programma, kā arī mūzikas mācību priekšmeta saturs ir balstīts uz klasiskām tradīcijām, neieverojot mūzikas stilu un žanru attīstību 20.gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā, īpaši populārās, džeza un roka mūzikas žanros. Mūzikas mācību priekšmeta satura neatbilstība mūsdienu skolēnu interesēm Latvijā ievērojami mazina skolēnu motivāciju nodarboties ar mūziku.

Darba mērķis. lzpētīt mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveides jaunākās tendences Vācijas, Austrijas, Dānijas mūzikas pedagoģijas un didaktikas literatūrā, kā rezultātā, apkopojot gūtos datus un personīgos pedagoģiskos novērojumus, izstrādāt rekomendācijas mūzikas mācību priekšmeta satura pilnveidei Latvijā athilstoši skolēnu interesēm. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošās skolas mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas"