Skolotāja profesionālā kompetence bilingvālā pedagoģiskajā procesā: pētījuma rezultāti

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Rakstā analizēti starptautiskā projekta VIA LIGHT (Language for Integration and Global Human Tolerance) projekta (Nr. 518961-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP) ietvaros veiktā empīriskā pētījuma rezultāti par to, kā skolotāji izprot starpkultūru izglītības jautājumus, kādas ir viņu vajadzības profesionālās kompetences paaugstināšanai, strādājot ar skolēniem, kuri mācību satura apguvē izmanto divas valodas vai to apgūst apzināti plānotā bilingvālā mācību procesā. Lasīt vairāk "Skolotāja profesionālā kompetence bilingvālā pedagoģiskajā procesā: pētījuma rezultāti"