Pašpieredzes būtība tās veidošanās studijās

Liene Batņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Pašpieredze studijās nosaka studenta profesionalitāti, pedagoģisko meistarību un pašapziņu. Cilvēks kā personība un profesionāla vērtība, kļūst nozīmīgs iegūstot zināšanas, tās lietojot praksē iegūstot personīgo pieredzi/pašpieredzi. Lasīt vairāk "Pašpieredzes būtība tās veidošanās studijās"

Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēti veiktie mērījumi un noteikti studentu prasmju attīstības līmeņi dejas kompozīcijā studiju procesa pilnveidei. Tiek konstatēti eksperimenta dalībnieku motīvi dejas kompozīcijas veidošanai un atklāti nosacījumi pie kuriem notiek dejas kompozīcijas prasmju pilnveide studentu mākslinieciskajā darbībā.

Darba mērķis. Analizēt studentu prasmju pilnveides iespējas dejas kompozīcijas studiju priekšmetā. Lasīt vairāk "Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā"

Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Demokratizācijas procesi Latvijā prasa, lai skolas pedagoģisko procesu nodrošinātu katram individuālajam skolēnam, ieraudzītu katru indivīdu un nodrošinātu iespēju izmantot multikulturālo vidi, kas pēdējos gados arvien vairāk iezīmējas Latvijas skolās, kā katra indivīda garīgo potenciālu sekmējošu faktoru.

Darba mērķjis. Izzināt pedagoģiskos nosacījumus emocionālā pardzīvojuma nozimībai kultūras vērtību apzināšanās sekmēšanai skolas multikulturālā vidē. Lasīt vairāk "Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē"

Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā

Inta Ratniece
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās tikai pedagogi, kas apzinās līdztiesīgas sadarbības nozīmi, spēj studentus aicināt radošai zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei. Studentu zināšanas, prasmes un kompetences studiju procesā efektīvi pilnveidojas, ja studenti līdztiesīgā sadarbībā attīsta savas pētnieciskās kompetences.

Darba mērķis. Raksturot līdztiesīgu studiju procesu un studentu un mācībspēku sadarbības iespējas, atklāt inovatīvos pedagoģiskos nosacījumus studentu un docētāju sadarbībā pētnieciskās kompetences pilnveidošanai augstskolā. Lasīt vairāk "Studentu un docētāju līdztiesīga sadarbība studiju procesā"