Pirmsskolas vecuma bērna radošuma attīstība Daiņa Zariņa mūzikas pedagoģijas atziņu skatījumā

Irina Dzina, Tamāra Bogdanova

Kopsavilkums

Ievads. Dr. art., Dr. habil. paed., pianists, pedagogs, mūzikas zinātnieks Dainis Zariņš (12.04.1929. – 25.12.2008.) ir viens no mūzikas pedagoģijas un klavierspēles pedagoģijas teorētisko pamatu veidotājiem, kas balstīti Latvijas tautas tradīcijās. Viņš ir viens no pirmajiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (tagad – akadēmija) Mūzikas fakultātes (tagad Pedagoģijas fakultāte) un programmas „Mūzikas skolotājs” pamatlicējiem un organizatoriem. Darbā analizēti D. Zariņa māksliniecisko un pedagoģisko darbību ietekmējošie faktori, izpētītas teorētiskās atziņas bērnu radošuma attīstības veicināšanai un to izmantošanas iespējas praktiskajā darbā bērnu klavierspēles apguvē.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Daiņa Zariņa atziņas bērnu radošuma sekmēšanā praktiskajā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lasīt vairāk "Pirmsskolas vecuma bērna radošuma attīstība Daiņa Zariņa mūzikas pedagoģijas atziņu skatījumā"