Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase

Skaidrīte Ozoliņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Raksts sagatavots, izmantojot projekta „Izglītības vadība: vispārizglītojošās skolas direktora un direktora vietnieka motivācija pilnveidot vadības kompetenci” īstenošanas gaitā iegūtos rezultātus, kā arī Latvijas un ārzemju mūsdienu autoru atziņas izglītības vadībā.
Darba mērķis – izmantojot projekta pētījuma datus, analizēt mūsdienīgas izglītības iestādes vadītāja kompetences apguves iespējas studijās un profesionālās pilnveides kursos, raksturot situāciju direktoru atlasē.
Darbā izmantota literatūras analīze un socioloģiskā pētījuma metodes: anketēšana un intervija. Lasīt vairāk "Vispārizglītojošo skolu direktoru izglītošana, profesionālā pilnveide un atlase"

Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti

Ausma Špona
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pāreja uz humānās pedagoģijas teoriju Latvijā divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados saistīta ar krīzi pedagoģijā. Vienotībā ar pedagoģijas zinātnes attīstību attīstās arī tās metodoloģija. Rakstā analizēta pedagoģijas zinātņu  sistēmas veidošanās atbilstoši cilvēka attīstībai un darbības veidiem. Pedagoģijas zinātnes metodoloģijas objekts ir pētnieciskā darbība. Tās kvalitatīva organizācija ir nosacījums jaunu zināšanu ieguvei, teorijas attīstībai, kas pilnveido un virza pedagoģisko praksi. Pedagoģijas metodoloģijas pamatkomponents ir zinātnes priekšmets - cilvēka audzināšana.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas pedagoģijas metodoloģijai, tās būtībai un saturam. Lasīt vairāk "Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti"