Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā skartā jautājuma aktualitāti mūsdienās vērojamā dzimtās valodas noplicināšana, kas izpaužas ne tikai sadzīves valodā, pusaudžu un jauniešu valodā, noteiktu sociālo grupu valodā, bet dzirdama arī masu medijos.

Darba mērķis. Izpētīt, vai piesārņotas, noplicinātas valodas apguve būtiski ietekmē bērna attīstību pirmsskolas vecumā. Lasīt vairāk "Dzimtās valodas devalvācija un bērna attīstība primsskolas vecumā empīrisko vērojumu un teorētisko atziņu aspektā"

Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās

Daina Dzintere, Dace Augstkalne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viena no svarīgākajām valodas funkcijām, ko bērns apgūst, ir komunikatīvā funkcija - prasme valodu lietot saskarsmē.

Darba mērķis. Teorētiski un praktiski analizēt bērna valodu kā savstarpējās sazināšanās līdzekli rotaļās dažādos vecuma posmos. Lasīt vairāk "Valoda – pirmsskolas vecuma bērnu sazināšanās līdzeklis rotaļās"

Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu mūzikas pedagoģija orientēta uz radošas mūziķa personības attīstības veicināšanu. Tas nosaka nepieciešamību pēc jaunu, zinātniski pamatotu pieeju izveidošanas un pielietojuma.

Darba mērķis. Apkopot un apzināt mūzikas, valodas un domāšanas kopsakarības. Lasīt vairāk "Mūzikas valoda sonorās domāšanas procesā"

Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā

Zigmunds Žukovskis, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu zinātne ir noteikusi kopsakarības mūzikā un valodā fonētikas, sintakses un semantikas līmenī. Līdz ar to iespējams, ka muzikālajā darbībā gūtās iemaņas ietekmē verbālās spējas.

Darba mērķis. Apkopot zinātnieku atziņas, lai apzinātu muzikālās darbības un verbālo spēju attīstības kopsakarības. Lasīt vairāk "Muzikālās darbības nozīme verbālo spēju attīstībā"