Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksta autore analizē latviešu valodas kā mācību priekšmeta pamatskolā didaktisko modeli, kas ļauj īstenot latviešu valodas pamatizglītības standartā noteikto mērķi un skolotāju metodisko kompetenci.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt latviešu valodas didaktiskā modeļa būtību un skolotāju metodisko kompetenci, to īstenojot pedagoģiskajā darbībā. Lasīt vairāk "Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence"

Skolēna mācīšanās prasmes pilnveide bilingvālā mācību procesā

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Vineta Vaivade
Latviešu valodas aģentūra, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Problēmas aktualitāte saistīta ar vairākiem būtiskiem nosacījumiem, kas jāņem vērā mūsdienīga pedagoģiskā procesa plānošanā un īstenošanā. Sociāli ekonomisko procesu attīstība un katra indivīda vietas apzināšanās daudzkultūru
sabiedrībā nosaka, ka izglītības stratēģiskais mērķis ir audzināt cilvēku, kurš spēj patstāvīgi apgūt tādas zināšanas un prasmes, kas sekmē atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Darba mērķis. Noskaidrot, kam bilingvālā mācību procesā pievēršama uzmanība, lai skolēns apgūtu prasmi pašorganizēt mācīšanos sev nozīmīga satura un valodas apguvei, kā arī vienlaicīgi veicinātu savas personības attīstību. Lasīt vairāk "Skolēna mācīšanās prasmes pilnveide bilingvālā mācību procesā"