Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā

Margarita Kaltigina, Diāna Liepa, Baiba Mazkalniņa, Inese Urpena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju programmu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. To var realizēt docētāji, kuru zināšanas un profesionālā kompetence ļauj organizēt radošu, inovācijām bagātu mūsdienīgu studiju procesu, iesaistīties projektos, sadarbojoties ar ārzemju kolēģiem. Tomēr pašreizējā situācija liecina, ka nepietiekamas svešvalodu zināšanas daļai docētāju kavē inovatīvu studiju programmu un studiju kursu izstrādi, pieredzes apmaiņu ar ārzemju kolēģiem, iepazīšanos ar jaunākajām atziņām profesionālajā jomā un mūsdienīgu darba metožu ieviešanu.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot mūsdienīgu uz profesionālo darbību orientētu svešvalodu kompetenču pilnveides programmu un mācību materiālu izveidi WEB vidē. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas akadēmiskā personāla svešvalodu kompetences prefesionālajā darbībā"